Växla Nav
Min kundvagn

SAMARBETSAVTAL avseende försäljning på www.mealmakers.se

Detta samarbetsavtal (”Avtalet”) reglerar Meal Makers Sweden AB (”Meal Makers”) försäljning av en leverantörs (”Leverantören”) produkter (”Produkt/Produkter”) på Meal Makers hemsida www.mealmakers.se (”Hemsidan”).

 1. ALLMÄNT OM MEAL MAKERS KÖP OCH FÖRSÄLJNING

 2. Meal Makers bedriver via Hemsidan försäljning av produkter, i huvudsak livsmedel, till fast pris eller genom ett auktionsförfarande. Leverantör kan genom att registrera Produkter för försäljning på Hemsidan ge Meal Makers rätt att marknadsföra och sälja Leverantörens Produkter. Om Meal Makers hittar en köpare till Produkterna köper Meal Makers Produkterna från Leverantören för att därefter vidaresälja dessa till köparen. Meal Makers säljer följaktligen Produkterna i eget namn och för egen räkning.

 3. REGISTRERING OCH UPPLÄGGNING AV PRODUKT PÅ HEMSIDAN

 4. För att Leverantörens Produkter ska kunna marknadsföras och säljas via Hemsidan måste Leverantören registrera sig på Hemsidan. Efter att Leverantörens registrering har godkänts av Meal Makers, har Leverantören möjlighet att lägga upp Produkter på Hemsidan. Leverantören väljer själv om en Produkt ska säljas till fast pris eller genom auktionsförfarande.

  Vid uppläggning av en Produkt är Leverantören skyldig att lämna all den information som efterfrågas av Meal Makers, exempelvis produktspecifikation. Leverantören garanterar att den information som lämnas är korrekt och att eventuella bilder som publiceras är bilder som överensstämmer med och motsvarar den Produkt som ska säljas. Avvikelser i Produkterna från ordinarie standard, exempelvis avseende färg, konsistens eller smak, är Leverantören skyldig att tydligt ange. Om det efter försäljning och leverans framkommer att en Produkt avviker från ordinarie standard och att Leverantör inte har angett detta vid registreringen, utgör detta ett fel i Produkten i enlighet med punkten 8.

 5. FÖRSÄLJNINGSPERIOD

 6. I samband med registrering av Produkt anger Leverantören under vilken period som Produkterna ska vara tillgänglig för försäljning (”Försäljningsperioden”). Om försäljning inte kommer till stånd under Försäljningsperioden kommer Meal Makers att ta bort annonsen och det ankommer därefter på Leverantören att på nytt lägga upp Produkterna för försäljning om Leverantören fortfarande önskar att Produkterna ska säljas.

  Leverantören garanterar att Produkterna finns tillgänglig för försäljning under hela Försäljningsperioden och har följaktligen inte rätt att överlåta Produkterna till tredje man under Försäljningsperioden. Om Leverantören agerar i strid mot detta, är Leverantören skyldig att ersätta Meal Makers med motsvarande Produkter godkända av Meal Makers.

 7. PRIS

 8. Meal Makers har rätt att bestämma pris på Produkterna. Meal Makers kommer i samband med prissättning att beakta den information som Leverantören lämnar vid registrering av Produkterna.

  De priser som Meal Makers anger på Hemsidan är exklusive moms och inklusive frakt.

 9. INFORMATION OM FÖRSÄLJNING, FAKTURERING OCH LEVERANS

 10. Meal Makers informerar Leverantören om genomförd försäljning av Produkter. Av Meal Makers information framgår även det belopp som Leverantören ska fakturera Meal Makers för Produkterna samt vilken adress Leverantören ska leverera Produkterna till.

 11. BETALNINGSVILLKOR

 12. I anslutning till genomförd försäljning har Leverantören rätt att fakturera Meal Makers för Meal Makers köp av Produkterna. Fakturabeloppet ska överensstämma med det belopp som Meal Makers har informerat Leverantören om enligt punkten 5. Meal Meal Makers ska betala av Leverantören utställd faktura inom 30 dagar. Fakturor ska sändas per mail till Meal Makers på följande adress: faktura(@)mealmakers.se.

 13. LEVERANS

 14. Leverantören ska efter genomförd försäljning ombesörja och bekosta leverans av Produkterna från Leverantören till slutkunds leveransadress. Leverantören är skyldig att leverera Produkterna senast inom fyra arbetsdagar från att Meal Makers har informerat Leverantören om aktuell leveransadress. Leverans ska ske till gatuplan eller till tomtgräns och endast på vardagar mellan kl. 8-17. Leveransen måste kvitteras, vilket innebär att den måste mottas och signeras av anställd hos slutkund.

 15. FEL OCH SKADA I PRODUKT

 16. Leverantören är ansvarig för fel och skador i Produkt. Om en Produkt, enligt Meal Makers, är felaktig eller skadad, har Meal Makers rätt att returnera Produkten. Leverantören ska ombesörja och bekosta returfrakten från slutkund. Leverantören är även skyldig att ersätta Produkten med en motsvarande produkt godkänd av Meal Makers eller att återbetala det belopp som Meal Makers har köpt Produkten för.

 17. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

 18. Detta Avtal gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad.

  Part har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande

  1. om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott; eller
  2. om den andra parten ställer in betalningarna eller kan antas ha kommit på obestånd.

  Uppsägning ska ske skriftligen.

 19. SEKRETESS

 20. Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja sådan information som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet eller att använda sådan information för något annat syfte än för fullgörandet av detta Avtal. Parterna ska även vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av eventuella anställda. Skyldigheterna enligt denna bestämmelse ska gälla även efter Avtalets upphörande.

 21. PERSONUPPGIFTER


 22. I samband med att Leverantören registrerar bolag och Produkter på Hemsidan kan Meal Makers komma att samla in och lagra uppgifter om enskild person, däribland företrädare för Leverantören. Meal Makers behandlar uppgifterna i datasystem för att fullfölja åtaganden mot Leverantören, administration och fakturering/avisering i samband därmed, för att fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra sina och samarbetspartners produkter och tjänster. Meal Makers kan komma att komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av samarbetspartners till Meal Makers såväl i Sverige som utomlands för fullgörande av ovan angivna ändamål. Meal Makers tillhandahåller på begäran från person vars personuppgifter behandlas uppgift om vilken information som behandlas. Person vars personuppgifter behandlas har vidare rätt att begära att Meal Makers tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Begäran ställs till kundservice@mealmakers.se

 23. ÄNDRINGAR, PASSIVITET M.M.

 24. 
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal. Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt Avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

 25. FORCE MAJEURE

 26. 
Meal Makers är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför Meal Makers kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. Part som önskar befrielse enligt ovan ska utan dröjsmål meddela den andra parten därom.

 27. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST


 28. På dessa Villkor och vid tvist mellan parterna ska svensk lag tillämpas och tvist ska avgöras av allmän domstol.