Växla Nav
Min kundvagn

Hur vi bidrar till ett av de globala målen

2019-03-06

meal makers - globala målen

Vad innebär de globala målen?

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Som består av 17 olika mål som finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Ni kan läsa mer om de globala målen på deras hemsida. Med vår tjänst är vi med och försöker bidra till mål 12 i de globala målen.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Planeten har försett oss människor med ett överflöd av naturresurser, något som vi inte hanterat på ett ansvarsfullt sätt utan överkonsumerat mycket mer än vad vår planet klarat av. Det krävs att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck, vi måste förändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Vi måste helt enkelt minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa genom en mer hållbar konsumtion och produktion av varor.

Under mål 12 finns flera olika delmål, ett delmål som vi jobbar lite extra för är mål 12.3.

Mål 12.3: Halvera matsvinnet i världen.

Mål 12.3: Halvera matsvinnet i världen

Delmålet innebär att till år 2030, ska det globala matsvinnet halveras per person i butik- och konsumentledet. Matsvinnet ska också minskas längs hela livsmedelskedjan samt förlusterna efter skörd.

Med hjälp av vår plattform ger vi producerande och importerande företag en chans att kunna avsätta partier av livsmedel, som i värsta fall annars hade slängts. Ett nytt fönster för företag att kunna sälja partier som på grund av korta datum eller andra avvikelser från specifikation inte kan säljas via befintliga kanaler. Dessa partier kan då tas vara på av restauranger, storkök, skolor m.m. på ett effektivt sätt där vi blir en samarbetspartner och länk mellan dom och producenter/importörer där vi tillsammans kan bidra till de globala målen genom att minska matsvinnet.


Team Meal Makers